Barion Pixel

Örömmel üdvözöljük a MEDCITY Egészségközpont Webáruházának vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan tanulmányozni:

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a MEDCITY Egészségközpont Kft. honlapján keresztül megrendelt termékek és szolgáltatások megrendelésével, ellenértékének fizetésével, használatával ill. igénybevételével kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki.

 1. Szolgáltató adatai:

Cégnév: MEDCITY Egészségközpont Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.
Cégjegyzékszám: 01-09-382196
Nyilvántartásba vette: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 24941971-2-41
Képviseletében: Benkő Renáta
Telefon: +36 30 477 8780
E-mail: info@medcity.hu
Szerződés nyelve: magyar
Webáruház domain: www.medcity.hu/webshop

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen Szabályzat 2021. augusztus 10. napjától kezdődően hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. Regisztráció/vásárlás:

Az ügyfél a webáruházba történő regisztrációval, a weboldalon történő vásárlásával és annak használatával kijelenti és megerősíti, hogy jelen Tájékoztatót megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ügyfél a webáruházban való regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám), valamint a vásárolt terméket ill. a vásárlás egyéb adataira vonatkozó információkat (vásárlások helye és ideje, vásárolt termékek, vásárlások értéke) – együttesen: Adatok – felhasználja a következő célokra: az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

4.1. A www.medcity.hu/webshop felületen online megvásárolható termékek és szolgáltatások (továbbiakban: MEDCITY Szolgáltatások):

   • Szűrőcsomagok
   • Laborvizsgálati csomagok
   • Ajándékkártya
   • Telefonos szakorvosi konzultáció
   • Receptírás

4.1.1. A Szűrőcsomagok és a Laborvizsgálati csomagok a medcity.hu oldalon részletezett különböző összetételű vizsgálati csomagok, melyek a MEDCITY Egészségközpontban személyesen vagy a MEDCITY webshopjában elektronikusan is megvásárolhatóak. A csomagokat az Ügyfél vásárolhatja saját felhasználására vagy harmadik fél számára. A már megvásárolt szolgáltatási csomag(ok) névre szólóak, az elévülési időn belül egy alkalommal átruházhatóak. Az átruházás igényét az Ügyfél a MEDCITY Ügyfélszolgálatán keresztül kell, hogy kezdeményezze. A Szolgáltatások teljesítésére vonatokozó további szabályozást a MEDCITY Általános Szolgáltatási Feltételei tartalmazzák, melyek elérhetőek a www.medcity.hu oldalon.

4.1.2. A MEDCITY Ajándékkártyával a vásárló megajándékozhatja az általa kiválasztott természetes személyt. Az Ajándékkártyával kizárólag a MEDCITY Egészségközpontban (1044 Budapest, Megyeri út 53.), a MEDCITY Egészségközpont Kft., illetve szerződött partnerei által nyújtott egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe. A szolgáltatások aktuális listája, valamint azok árai a www.medcity.hu weboldalon érhetőek el.

Az Ajándékkártya igénylője lehet természetes személy vagy jogi személy. Az Ajándékkártya minimum összege 10.000 Ft. Az Ajándékkártyán nyilvántartott összeg jóváírása és felhasználása is magyar forintban történik. Az Ajándékkártyán lévő összeg teljes egészében, bármiféle levonás nélkül, de kizárólag a befizetett összeg erejéig használható fel. Az Ajándékkártyán lévő összeg nem váltható át készpénzre, továbbá az összeg után a MEDCITY kamatot nem fizet, és nem ír jóvá az Ajándékkártyán. Az Ajándékkártya nem minősül pénznek vagy értékpapírnak. Amennyiben az Ügyfél nagyobb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint amekkora összeg az Ajándékkártyán rendelkezésére áll, a hiányzó összeget a klinikára történő bejelentkezéskor kell kiegyenlítenie készpénzzel, bankkártyával vagy egészségpénztári kártyával való fizetés útján.

Az Ajándékkártya 1 évig érvényes. Az Ajándékkártyán lévő összeg kizárólag az érvényességi idején belül használható fel. Amennyiben az érvényességi idő lejártát megelőzően a Felhasználó az Ajándékkártyán lévő összeget azért nem tudta felhasználni, mert a MEDCITY nem tudott az érvényességi időn belül időpontot biztosítani a Felhasználónak, akkor az Ajándékkártya érvényességi ideje meghosszabbodik a MEDCITY által biztosított időpontig. Az érvényesség lejáratát követően az Ajándékkártyán esetlegesen fennmaradt összeg nem használható fel és annak visszatérítésére sincs mód. A MEDCITY Ajándékkártya nem váltható vissza.

A MEDCITY fenntartja a jogot, hogy az Ajándékkártyát visszavonja a megmaradt összeg Ügyfél részére való visszautalásával (az érvényességi időn belül).

Az Ajándékkártya átvételi lehetőségei:

 • a MEDCITY Egészségközpontban a 1044 Budapest Megyeri út 53. szám alatt,
 • postai úton,
 • E-mailben virtuális Ajándékkártya formájában.

Az Ajándékkártya átvételét követően megrongálódása vagy elvesztése esetén a MECITY nem vállalja az Ajándékkártya cseréjét és pótlását. Annak kezelése és megőrzése az Ügyfél és a Felhasználó felelőssége. A MEDCITY-nek nem kötelezettsége annak ellenőrzése és vizsgálata, hogy az Ajándékkártya jogszerűen van-e a Felhasználónál. A MEDCITY Egészségközpont Kft.-t nem terheli felelősség azért, ha a kártya birtokában beazonosításra nem az a személy jelentkezik, akinek az Ügyfél az Ajándékkártyát szánta.

Az időpont befoglalásával a MEDCITY Ajándékkártyán rendelkezésre álló keret a kért vizsgálat árával csökken. Amennyiben az Ügyfélnek mégsem alkalmas az időpont, azt minimum 24 órával a vizsgálat vagy egyéb egészségügyi szolgáltatás előtt le kell mondania. Műtéti beavatkozások, továbbá MR és CT vizsgálatok esetében, amennyiben az ügyfél oldalán felmerülő bármely okból a vizsgálat vagy beavatkozás nem végezhető el (ide nem értve az orvosilag indokolt lemondást), akkor a fel nem használt időpont, ill. az el nem végzett vizsgálat/beavatkozás miatti kiesés okán keletkezett kár megtérítésére, az ügyfél köteles a szolgáltatás díjának megfelelő összegű kártérítés fizetésére (átalány kártérítésként). Ilyen esetben a MEDCITY ezen összeggel jogosult csökkenteni az Ajándékkártyán nyilvántartott egyenleget.

4.1.3. A Telefonos szakorvosi konzultáció szolgáltatás egy telefonbeszélgetésen keresztül nyújt orvosi tanácsadást azon járóbeteg ellátás körébe tartozó szakágakban, amelyekben a MEDCITY Egészségközpont Kft. egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, illetőleg amelyekre vonatkozóan hatósági engedéllyel rendelkezik. A Telefonos szakorvosi konzultáció szolgáltatás nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot, illetve más egészségügyi szolgáltatást (különösen diagnosztikai vizsgálatot). Telefonon keresztül diagnózis nem állítható fel és orvosi kezelés nem folytatható. Sürgősségi esetekben feltétlen ajánlott a mentőszolgálat felhívása és/vagy állami sürgősségi ellátóhely felkeresése. A lefoglalt időpont módosítható, valamint törölhető. Az Ügyfél erre irányuló szándékát ügyfélszolgálati elérhetőségeinken keresztül jeleznie kell a vizsgálat időpontja előtt legkésőbb 24 órával írásban. Az időben lemondott telefonos konzultáció díját visszatérítjük az lemondásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül, az Ügyfél általi fizetési móddal megegyezően.

 

4.1.4. A receptírás szolgáltatás elektronikus recept felírását jelenti a MEDCITY azon Páciensei számára, akiknek szakorvosunk már korábban felírta a kérdéses készítményt, feltéve, hogy állapota, panaszai nem változtak, új panaszai, tünetei nem merültek fel.

4.2. Az online megrendelt MEDCITY Szolgáltatás a díjfizetést követően, attól számított 1 évig (elévülési időn belül) vehető igénybe.

4.3. A MEDCITY Szolgáltatások igénybevételéhez előzetes időpontfoglalás szükséges, amelyet a MEDCITY Ügyfélszolgálatán keresztül lehet megtenni, elérhetőségei a www.medcity.hu/kapcsolat oldalon találhatók. Időpontfoglalásra az Ügyfél beazonosítását és szolgáltatási díj megfizetésének ellenőrzését követően kerül sor.

4.4. Amennyiben az online megrendelt MEDCITY Szolgáltatás bármely, az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem kerül igénybevételre, elvégzésre vagy befejezésre, úgy a befizetett összeget a MEDCITY a fenntartott/lefoglalt időpont elvesztése okán bekövetkezett kárának megtérítésére használja fel.

 

 1. A MEDCITY Szolgáltatások online megrendelésének, megvásárlásának menete:
 • Kiválasztja a terméke(ke)t/szolgáltatást és kosárba teszi;
 • Kitölti a megrendelési, számlázási (és Ajándékkártya esetében a szállítási) adatokat, ezután következik a
 • Kosár összesítése, amely során az Ügyfélnek lehetősége van a megadott adatok ellenőrzésére, illetőleg azok módosítására, gépelési hibák kijavítására; majd a
 • Fizetés módjának kiválasztása; ezután az
 • ÁSZF elfogadása és Megrendelés elküldése/Vásárlás következik; végül pedig a
 • Fizetés online bankkártyás fizetéssel azonnal, vagy átutalás útján, továbbá a
 • MEDCITY a megrendelésről visszaigazoló e-mail-t küld.

 

 1. Fizetési módok:

6.1. Bankkártyás fizetés: Barion Felhasználó online bankkártyával is teljesítheti a fizetést a Barion biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A Honlapon a megrendelési folyamat során a fizetéshez érve a MEDCITY Webshop átirányítja a Barion biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni. A fizetendő összeget a medcity.hu/webshop oldalról vagyis a kosár felületről veszi át a rendszer, melyet itt is ellenőrizhet. Vásárlónak a fizetéshez meg kell adnia a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CW kódját. Az adatok bevitele után a „Fizetés” gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció. A Barion rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

Tudomásul veszem, hogy a MEDCITY Egészségközpont Kft. adatkezelő által a(z) https://medcity.hu/webshop felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. E-mail: hello@barion.hu, Cégjegyzékszám: 01 10 048552), mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt. Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

6.2. Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára köteles átutalni.

Számla tulajdonos:     MEDCITY Egészségközpont Kft.
Bank:                          UniCredit Bank
Számlaszám:               10918001-00000065-66940000

 1. Elállás joga:

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A MEDCITY Webshopjában az Ügyfelet, mint fogyasztót az elállás joga kizárólag az Ajándékkártya online felületen történő vásárlása esetén illeti meg. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az általa megjelölt, a terméket átveszi. Az Ügyfél a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.2. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató felé az alábbi e-mail címen: info@medcity.hu, vagy postai címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53. A megrendelt terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó a Szolgáltató részére, azonban kizárólag a Szolgáltató értesítését követően.

7.3. A MEDCITY Egészségközpont Kft. az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által megfizetett összeget, az Ügyfél általi fizetési móddal megegyezően. Ajándékkártya MEDCITY Egészségközpontban történt vásárlása esetén a visszatérítés az Ügyfél által megjelölt bankszámlára való utalással történik.

 

7.4. Az Ügyfél a megrendelés elküldésekor a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Ajándékkártyán lévő összeg felhasználásának megkezdését követő felmondás esetén a még fel nem használt összeg kerül visszatérítésre a felmondásról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül. Az Ajándékkártyán lévő összeg teljes felhasználását követően – a vonatkozó jogszabály szerint – a felmondási jogát elveszíti.

 

7.5. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 1. Kellékszavatosság:

8.1. Az Ügyfél a MEDCITY hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 1. Vegyes Rendelkezések:

9.1. A MEDCITY szabadon módosíthat kínálati árain. A változás a Webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.

9.2. A MEDCITY módosíthatja a jelen Szabályzat és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.

 

 1. Panaszkezelés rendje:

10.1. A MEDCITY célja, hogy valamennyi szolgáltatását, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát személyesen, telefonon, e-mail-en keresztül vagy levél útján is közölheti.

Cím:                1044 Budapest, Megyeri út 53.

Telefon:          +36 30 477 8780

E-mail:                        info@medcity.hu

10.2.          Az írásbeli panaszt a Szolgáltatás 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.3. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

10.3.1. Az Ügyfél panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

10.3.2. Az Ügyfélnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  Budapesti Békéltető Testület elérhetőségét itt találja: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; tel.: (1) 488-2131; Név: Dr. Baranovszky György; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

10.3.2. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. Adatvédelem:

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető oldalunkon.

 

Kelt, Budapest 2021. augusztus hó. 13. napján